Kill house

Príďte si vyskúšať mobilnú strelnicu, ktorá je určená pre vojen­ské a poli­cajné špeciálne jednotky. Slúži na nácvik tak­tic­kej streľby, tzv. CQB (Close Quoter Battle – boj na krátku vzdia­le­nosť) v mest­skom pro­stredí. Kill House je navr­hnutý tak, aby nahra­dil nut­nosť tré­ningu v sku­toč­nej budove- či už je to dom, obchod alebo fab­rika. Je navr­hnutý tak, aby bolo možné repro­du­kovať sku­točný pôdo­rys cie­ľo­vej budovy alebo na nácvik kon­krét­nych situácii.

Vojen­ské a poli­cajné jed­notky v „Kill house“ nacvi­čujú postupy na čo naj­rých­lej­šie a najefektív­nej­šie obsa­de­nie budovy a zneš­kod­ne­nie útoč­ní­kov. Vďaka varia­bi­lite tejto strel­nice je možné nacvi­čo­vať množ­stvo situ­ácií od záchrany ruko­jem­ní­kov, cez tak­tický pre­pad budov až po otvá­ra­nie dverí pomo­cou výbuš­nín, nácvik tak­tiky postupu v dlhých úzkych chod­bách, prie­chod­ných miest­ností a pod.