S.W.A.T. Skills — výcvik špeciálnej jednotky

Túžite sa stať nachvíľu členom špeciálnej jednotky? Program S.W.A.T. Skills je určený pre firemné akcie či pre rôzne skupiny ľudí.

K dispozícii je pre­káž­ková dráha, ktorá ma dĺžku cca 100 metrov. Práve na nej po úvod­nom tré­ningu a inštruk­táži pre­bieha samotné cvi­če­nie. V tomto par­kúre vás čaká veľa stre­lec­kých terčov, prekážok a dis­cip­lín. Na úspešne absol­vo­va­nie celej trate je potrebná odvaha, šikovnosť a dobrá nálada.

Program ponúka:

 • úvodnú ukážku stre­lecko- tak­tic­kého výcviku za pou­ži­tia expanz­ných zbraní
 • 10-minútovú ukážku boja a tak­tiky špeciál­nych jednotiek

Čo vás program naučí:

 • bez­peč­nos­ť pri streľbe, obo­zná­me­nie sa s air­sof­to­vými zbraňami
 • umiest­niť a nos­iť zbrane
 • základný stre­lecký pohyb so zbra­ňou a reak­ciu na nepriateľa
 • zásady pres­nej streľby
 • pohyb po bojisku medzi prekážkami
 • nut­nosť spo­lu­práce v tíme
 • koor­di­ná­ciu a špor­tové nasa­de­nie pre spl­ne­nie úlohy

Dopl­n­kový prog­ram

Zóna ostre­lo­vačs­kých zručností

Naučí vás:

 • základy pres­nej streľby
 • prak­tické zruč­nosti streľby na dlhú vzdialenosť
 • nazriete do práce ostre­ľo­vac­kého tímu

Tech­nické a mate­riálne vyba­ve­nie strelca:

 • air­sof­tová zbraň puška 1ks
 • zásob­ník 2ks
 • ochranné oku­liare
 • chrá­niče sluchu