Topo geocaching

Ide o zábavno- náučnú aktivitu, ktorá preverí vaše orientačné schopnosti.  Náš program je obohatený o prácu v teréne za pomoci mapy a buzoly. Každý účast­ník si pred samot­nou hrou prejde škole­ním z topo­gra­fie, čo sa mu môže v živote v neča­ka­nej situ­ácii zísť. Hra spo­číva v hľa­daní bodov v hor­skom pro­stredí, a na kaž­dom bode má ďalšie indí­cie na zís­ka­nie ďalšieho bodu.