Discovery scuba - potápanie v bazéne

Ide o krátky necer­ti­fi­ko­vaný prog­ram pre všet­kých, ktorí by si potápanie radi vyskúšali, ale boja sa pono­riť pod vodu. Inštruk­tor jed­no­du­chým a prí­stup­ným spô­so­bom priblíži záu­jem­covi dýcha­nie pod vodou a obo­známi ho zo základ­ným potá­pačs­kým výstrojom. V krát­kej teore­tic­kej inštruk­táži ho poučí o základ­ných zása­dách plat­ných pri potá­paní a v praxi si vyskú­ša plytké zano­re­nie pod hladinu.

Svoje prvé nády­chy pod vodou tak môžete absol­vo­vať v kon­tro­lo­va­nom pro­stredí bazéna. Takéto pod­mienky sú nie­len bez­pečné, ale tep­lota vody, vidi­teľ­nosť a mož­nosť vizu­ál­nej orien­tá­cie, zaru­čujú pozi­tívny cel­kový záži­tok z ponorenia. Zís­kate nie­ktoré základné zruč­nosti, ktoré sú potrebné na bez­pečný pohyb vo vod­nom prostredí.

Nie je vylú­čené, že vás potá­pa­nie zaujme natoľko, že zatú­žite pokra­čo­vať v ďalšom výcviku a v obja­vo­vaní jeho tajom­stiev. V takom prí­pade vám ponú­kame pokra­čo­va­nie vo výcviku a takisto výhod­nej­šiu cenu kom­plet­ného kurzu potá­pa­nia s prí­stro­jom — “Open Water Diver”.

Kto sa môže potápať

  • vek 10 — 90 rokov
  • pla­vecká spôsobilosť
  • vyhlá­se­nie o zdra­vot­nom stave
  • u nepl­no­le­tých súhlas zákon­ného zástupcu