Pre visutú sedačkovú lanovú dráhu 4-CLD Hodrušská dolina

Vydaný prevádzkovateľom lanovej dráhy a dopravcom Salamandra Resort, a. s., ako vnútorný predpis v zmysle § 23 zákona o dráhach a vyhlášky č. 250/1997 Z. z.
Platí od 10. 12. 2009.

Prevádzkovateľ a dopravca:
Salamandra Resort, a. s., Zochova 3, 811 03 Bratislava

Horná stanica:
853,55 m n. m. Dolná stanica: 583,55 m n. m.

Technické údaje LD:
60 sedačiek + 1 montážny vozeň Šikmá dĺžka 1 272,46 m, prevýšenie 271,0 m, vodorovná dĺžka 1 237,0 m
Vzdialenosť medzi vozňami 30 m, časový interval vozňov 28,86 sekundy, nosnosť sedačky 4 osoby

Visutá sedačková lanová dráha premáva:
V zimnej sezóne:
Od 1. 12. do 22. 12. denná prevádzka v čase od 8.30 do 15.30 hod.
Od 23. 12. do 30. 4. denná prevádzka v čase od 8.30 do 16.00 hod.
V letnej sezóne:
Od 1. 6. do 30. 9. denná prevádzka v čase od 8.30 do 17.00 hod. v dňoch piatok až nedeľa a v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky, dni pracovného pokoja a na pamätné dni.

Visutá sedačková lanová dráha nepremáva z technických príčin počas údržby a za nepriaznivých poveternostných podmienok. Cestovné lístky sa predávajú v pokladnici , v priestoroch blízko dolnej poháňacej stanice lanovky. Ceny cestovných lístkov sú zverejnené pri osobných pokladniciach. Je zakázaný súkromný predaj alebo požičiavanie cestovných lístkov. Všetky cestovné lístky sú neprenosné.

Platné cestovné lístky možno kúpiť len v pokladniciach sedačkovej lanovej dráhy. Preprava živých zvierat je obmedzená len na drobné zvieratá, ktoré drží cestujúci na kolenách a plne zodpovedá za ich bezpečnosť. Zviera nesmie svojím správaním ohrozovať cestujúcich, oprávnenú osobu dopravcu alebo nesmie byť na ťarchu ostatným cestujúcim. Prevádzkovateľ LD si vyhradzuje právo uzatvoriť sedačkovú lanovú dráhu pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a pod. V týchto prípadoch vzniká nárok na vrátenie cestovného.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu cenníka, prevádzkových hodín, pričom aktuálne informácie sú vyvesené pri pokladnici lanovej dráhy v Hodrušskej doline.
Salamandra Resort, a. s., Haburská 49/A 821 01 Bratislava. E-mail: info@salamandra.sk

V Banskej Štiavnici 10. 12. 2009