Aj správanie na lanovke a v jej okolí sa riadi určitými pravidlami a práve s nimi sa môžete nižšie oboznámiť

PREPRAVNÝ PORIADOK LANOVEJ DRÁHY 4 CLD-B Banská Štiavnica
Platí od 22. 12. 2009

 

ČLÁNOK I.

Všeobecné ustanovenia

 

§ 1

1. Salamandra Resort, a. s., ako prevádzkovateľ dopravy na lanovej dráhe (dopravca) v zmysle § 29 zákona NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a vyhlášky MDPT SR č. 249/97 Z. z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku na dráhach vydáva tento prepravný poriadok (ďalej len PPOR) pre visutú osobnú sedačkovú jednolanovú obežnú lanovú dráhu s odpojiteľnými vozňami 4 CLD-B Banská Štiavnica.

2. Salamandra Resort, a. s., je majiteľom a súčasne prevádzkovateľom predmetnej lanovej dráhy a je zodpovedný za plnenie povinností, ktoré pre prevádzkovateľa lanovej dráhy vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

§ 2

1. Prepravný poriadok upravuje podrobnosti vykonávania dopravy na lanovej dráhe pri preprave osôb, zvierat a vecí.

2.Podrobne upravuje vzťahy, ktoré vznikajú pri preprave osôb, zvierat a vecí, medzi dopravcom a účastníkmi prepravy na LD, okrem cenových vzťahov, ktoré upravujú tarify.

3. Na vykonanie prepravy na LD na základe osobitnej požiadavky v stave núdze platia ustanovenia tohto PPOR, len ak tak bolo dohodnuté medzi žiadateľom a dopravcom.

 

§ 3

1.Zamestnanci dopravcu, ktorí sú poverení kontrolou dopravnej služby (oprávnení pracovníci), môžu dávať cestujúcim pokyny a príkazy potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti a plynulosti dopravy na LD. Ide najmä o pokyny, ktoré sa týkajú umiestnenia cestujúcich na sedačkách (vo vozňoch), uvoľnenia alebo opustenia priestoru staníc v obvode dráhy, pripustenia batožín na prepravu a jej správneho uloženia, zachovania pokoja a poriadku v obvode dráhy, na staniciach a vo vozňoch.

2. Zamestnanci dopravcu môžu ďalej vykonávať úkony, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje plnenie prepravných a tarifných podmienok, ako aj zisťovanie totožnosti cestujúcich.

3. Zamestnanci dopravcu, ktorí sú oprávnení dávať pokyny podľa ods. 1, 2, sú označení znakom dopravcu.

 

ČLÁNOK II.

Preprava osôb, zvierat a vecí

§ 4

1. Cestujúci, ktorý splnil podmienky ustanovené PPOR a tarifou LD, má právo na prepravu.

2. Cestujúci sú povinní uvedomelou disciplínou, dodržiavaním PPOR a ostatných predpisov súvisiacich s prepravou osôb a pokynov dopravcu prispieť k poriadku, bezpečnosti a plynulosti prepravy na LD.

3. Doprava na LD je tzv. sezónna prevádzka, zimná v čase od 1. 12. do 15. 4. okrem času vymedzeného na vykonanie  predpísanie úkonov, údržby, opráv a skúšok zariadení LD.  

4. O zastavení prevádzky dráhy a dopravy na dráhe (z dôvodu vykonávania predpísaných úkonov údržby, opráv a skúšok zariadení LD) informuje prevádzkovateľ dráhy – dopravca cestujúcu verejnosť aspoň 7 dní vopred výveskami na verejne prístupných miestach staníc, prípadne zverejnením informácie v hromadných oznamovacích prostriedkoch.

§ 5

Cestovné poriadky

1. Presné časové vymedzenie uskutočňovania prepravy na LD stanovuje cestovný poriadok, ktorý vydáva dopravca v zmysle § 12 zákona o dráhach.

§ 6

Právo na prepravu

1. Osoba, ktorá splnila podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ju dopravca bezpečne a včas podľa cestovného poriadku prepravil do cieľovej stanice.

§ 7

Vykonávanie prepravy

1. Pravidelná preprava (jazda) sa neuskutoční, ak sa na prepravu neprihlási žiadny cestujúci.

2. V prípade zvýšeného záujmu cestujúcich môže byť preprava na LD uskutočnená mimo časového intervalu pravidelnej dopravy aj v čase, ktorý nie je určený cestovným poriadkom.

3. Ak prevádzkový stav LD alebo iné závažné okolnosti nedovolia zabezpečovať ďalšiu dopravu na LD, dopravca zabezpečí oboznámenie cestujúcich s obmedzením dopravy, so zmenou cestovného poriadku alebo s úplnou výlukou dopravy na LD (na informácie cestujúcich platia ustanovenia § 4 ods. 4 okrem lehoty informovania 7 dní vopred).

4. Pri preprave cestujúcich smie byť vozeň (sedačka) obsadený max. 3 dospelými osobami. 

5. Smerom hore môžu byť cestujúci prepravovaní:

a. s lyžami na nohách za podmienky, že výstupište vo vratnej stanici je upravené na bezpečný výstup na lyžiach;

b. bez lyží.

6. Smerom dole môžu byť prepravovaní len cestujúci bez lyží na nohách.

7. Dieťa do 10 rokov nesmie byť prepravované na sedačke samostatne, ale len v sprievode dospelej osoby staršej ako 15 rokov.

 

§ 8

Prednostná preprava

1.  Nárok na prednostnú prepravu majú:

a. zamestnanci lanovej dráhy;

b. zamestnanci horskej služby alebo iných záchranných služieb, ktorí sú v službe, ich pomocníci a osoby, ktoré zabezpečujú záchranné práce, osoby, ktoré utrpeli úraz, „zachraňované osoby“ (zákon NR SR č. 544/2002 § 8, ods. 2);

c. osoby poverené výkonom dozoru alebo osoby príslušných kontrolných orgánov;

d. telesne alebo zdravotne postihnuté osoby;

e. osoby osobitne označené alebo inak identifikované po osobitnej dohode alebo súhlase zodpovedného vedúceho pracovníka dopravcu.

§ 9

Preprava telesne postihnutých (imobilných) osôb

1. Technické riešenie technologického zariadenia lanovej dráhy neumožňuje jednoduchú prepravu telesne postihnutých osôb na invalidnom vozíku.

2. V prípade požiadavky na prepravu takejto osoby, ktorá používa invalidný vozík, musí takáto osoba alebo osoba, ktorá ju sprevádza, oznámiť už pri kúpe cestovného lístka príslušnému zamestnancovi dopravcu svoju požiadavku na prepravu lanovou dráhou a požiadať o pomoc pri doprave takejto osoby (prípadne aj jej invalidného vozíka) na lanovej dráhe.

3. Na základe požiadania podľa ods. 2, zabezpečí dopravca pomoc pri nastupovaní a vystupovaní telesne postihnutého cestujúceho. Príchod takéhoto cestujúceho do priestoru nástupišťa si zabezpečuje cestujúci sám (vlastný sprievod).

4. Pri preprave cestujúceho podľa ods. 1 zamestnanci obsluhy v staniciach pomáhajú pri nastúpení na sedačku a pri vystúpení takéhoto cestujúceho zo sedačky.

5. Nastupovanie a vystupovanie cestujúcich podľa ods. 1 môže byť vykonávané len pri zastavenom chode vozňa (sedačky) v stanici.

§ 10

Vylúčenie osôb z prepravy

1. Na prepravu nemajú nárok alebo z prepravy môžu byť dopravcom vylúčené osoby:

    a. ktoré javia známky nadmerného požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie vrchného ošatenia alebo z iných dôvodov môžu obťažovať alebo inak nepríjemne pôsobiť na spolucestujúcich, prípadne môžu nepriaznivo pôsobiť na bezpečnosť prepravy cestujúcich;

   b. ktoré nedodržiavajú prepravný poriadok, pokyny a príkazy oprávnených zamestnancov dopravcu, svojím správaním obťažujú iných cestujúcich alebo inak narušujú bezpečnú a pohodlnú prepravu cestujúcich;

   c. bez platného cestovného lístka, ktoré nemôžu preukázať zaplatenie cestovného podľa tarify;

   d. s batožinou alebo s domácim zvieraťom, ak sú prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak ohrozujú zdravie cestujúcich.

2. Výška úhrady pri nepreukázaní sa cestujúceho platným cestovným lístkom (v prípade kontroly aj po vystúpení zo sedačky), je 10-násobok základného cestovného bez príplatkov a zliav.

§ 11

Preprava batožín

1. Cestujúci má právo bezplatne vziať so sebou na sedačku ľahko prenosnú batožinu do hmotnosti 5 kg (za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno podľa potreby držať v lone alebo v ruke), jedny lyže s palicami.

2. Preprava živých zvierat na sedačke je povolená, len ak sú splnené osobitné podmienky stanovené na ich prepravu (§ 15).

3. Preprava strelných zbraní je povolená len cestujúcemu, ktorý sa preukáže platným oprávnením nosiť pri sebe príslušnú zbraň. Pri jej preprave je potom cestujúci povinný dodržiavať osobitné predpisy.

4. Osoby oprávnené nosiť strelné zbrane, môžu vziať so sebou spolu so zbraňou primerané množstvo nábojov, ktoré musia byť uložené v opaskoch na náboje v poľovníckych kapsách a v podobných na to určených obaloch.

5. Preprava batožiny väčšieho rozsahu a iných vecí sa vykonáva osobitne (napr. samostatne na sedačke alebo v montážnom vozni) za podmienky, že ich preprava je možná s ohľadom na ich rozmery a hmotnosť, technické parametre vozňov a ďalších zariadení LD. Takáto preprava sa vykonáva za osobitnú tarifu, ktorú určuje dopravca.

§ 12

Vylúčenie batožiny a vecí z prepravy

1. Nie je dovolené brať so sebou na sedačku a prepravovať:

a. veci, ktorých preprava je zakázaná príslušnými všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami príslušných orgánov štátnej správy;

b. nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie zariadenia LD, poškodenie zdravia a úraz cestujúcich alebo iných osôb, otravu, popálenie, poleptanie a ochorenie ľudí alebo zvierat;

c. nabité strelné zbrane;

d. veci, ktoré môžu spôsobiť alebo poškodiť znečistenie sedadla sedačky;

e. veci, ktoré svojím vzhľadom alebo vlastnosťami (napr. zápach, hniloba a pod.) môžu obťažovať alebo inak znepríjemňovať prepravu cestujúcim.

§ 13

Zodpovednosť za prepravu batožiny

1. Dopravca neručí za stratu batožiny a predmetov, ktoré sú prepravované spoločne s cestujúcim (vrátane lyží a ostatného lyžiarskeho výstroja).

2. Za škodu, ktorá vznikla cestujúcemu počas prepravy na batožinách prepravovaných spoločne s ním, alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá dopravca v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

§ 14

Preskúmanie batožiny

1. Ak má oprávnený zamestnanec dopravcu pochybnosti o tom, či veci, ktoré chce cestujúci vziať so sebou na sedačku, vyhovujú stanoveným požiadavkám (§ 11, § 12), je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich obsahu a povahe. V prípade, keď cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo keď sa pri jej preskúmaní zistí, že obsah batožiny a iné veci sú z prepravy vylúčené v zmysle ustanovení tohto PPOR, je dopravca oprávnený takúto batožinu, veci alebo zvieratá neprepraviť na LD. Cestujúci je povinný takúto batožinu zo sedačky odstrániť.

2. Oprávnený zamestnanec dopravcu má právo vylúčiť z prepravy batožinu alebo inú vec, ktoré chce cestujúci prepraviť, ak môžu byť prekážkou bezpečnej, nerušenej a pohodlnej prepravy ostatných cestujúcich, alebo ak môžu ohroziť zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú technické parametre vozňa, alebo obsaditeľnosť vozňa.

§ 15

Preprava zvierat

1. Cestujúci smie vziať so sebou na sedačku (ako batožinu) drobné domáce alebo iné malé zvieratá, ak tomu nebránia osobitné predpisy, ak sú uzavreté v klietkach, košoch alebo v iných vhodných prenosných schránkach s nepriepustným dnom. Na prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

2. Bez schránky možno vziať na sedačku len domáceho psa. Na prepravu domácich psov bez schránky sú stanovené tieto podmienky:

a. nástup cestujúceho so psom môže byť vykonaný len so súhlasom službukonajúceho zamestnanca dopravcu na stanici;

b. pes musí mať bezpečnostný náhubok;

c. pes nesmie byť chorý, špinavý alebo agresívny;

d. pes musí byť pripútaný a majiteľ ho musí držať tak, aby pes nemohol náhle vyskočiť alebo inak negatívne náhle pôsobiť na bezpečnosť dopravy;

e. na jednej sedačke sa smie súčasne prepravovať len jeden pes, toto obmedzenie neplatí, ak ide napr. o dvoch psov, ktorých berie so sebou ten istý cestujúci;

f. na sedačke, kde je prepravovaný pes v zmysle uvedených podmienok, nesmie byť prepravovaný už ďalší cestujúci okrem majiteľa psa.

3. Oprávnený zamestnanec dopravcu môže rozhodnúť o vylúčení z prepravy domáceho alebo iného zvieraťa, ak môže byť prekážkou bezpečnej, nerušenej a nepohodlnej prepravy cestujúcich, alebo ak môže ohroziť zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky (napr. obsaditeľnosť sedačky).

4. Miestnou úpravou môže dopravca prepravu živých zvierat na prechodný čas úplne vylúčiť. Toto oprávnenie dopravcu sa nevzťahuje na služobné psy horskej záchrannej služby, ozbrojených síl a bezpečnostných zborov a na vodiace psy, ktoré sprevádzajú napr. zrakovo postihnuté osoby.

§ 16

Povinnosti dopravcu

1. Dopravca je povinný vykonávať prepravu cestujúcich na LD s odbornou starostlivosťou. Pri preprave je povinný  zaisťovať bezpečnosť prepravy cestujúcich, zvierat a vecí.

2. Dopravca je povinný zverejniť tarifu, na požiadanie cestujúcich podať informácie súvisiace s prepravou na LD, na staniciach zverejniť výňatok z prepravného poriadku a na požiadanie poskytnúť na nahliadnutie prepravný poriadok.

3. Vozidlá, ktoré sa použijú na prepravu cestujúcich, musia byť v riadnom technickom stave zodpovedajúcom schválenej technickej zodpovednosti. Priestor na sedadlách sedačiek musí byť udržiavaný v náležitej čistote.

4. Vykonávať dopravu na dráhe podľa pravidiel prevádzkovania dopravy na dráhe a licencie, prevádzkového predpisu POUS.

5. Zastaviť prevádzku dráhového vozidla, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, bezpečnosť majetku alebo životné prostredie nad únosnú mieru.

6. Predpísaným spôsobom vystrojiť a označiť svojich zamestnancov, ktorí sú oprávnení dávať cestujúcim, odosielateľom a príjemcom pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe.

7. Vykonávať dopravu na lanovej dráhe podľa cestovného poriadku a tarify.

8. Informovať cestujúcich o poskytovaných prepravných službách a o cenách poskytovaných služieb.

§ 17

Povinnosti prevádzkovateľa lanovej dráhy

1. Predpísaným spôsobom vystrojiť a označiť svojich zamestnancov, ktorí sú oprávnení dávať cestujúcim, odosielateľom a príjemcom pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe.

2. Označiť priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti.

3. Viditeľne označiť názvom stanice, ktoré prevádzkuje.

4. Zabezpečiť informácie na orientáciu cestujúcich na staniciach a informovať cestujúcich o poskytovaných prepravných službách a o cenách poskytnutých služieb.

5. Zverejniť cestovné poriadky a ich zmeny.

§ 18

Povinnosti cestujúcich

1. Cestujúci sú v záujme bezpečnosti dopravy na dráhe povinní zachovávať opatrnosť, dodržiavať príslušné zákonné a iné opatrenia dopravcu, poslúchnuť pokyny oprávnených zamestnancov prevádzkovateľa LD a dopravcu, rešpektovať upozornenia a pokyny uvedené na inštalovaných informačných tabuliach.

2. Cestujúci, ktorý sa nachádza v obvode lanovej dráhy, v priestore staníc a vozňov, je povinný poslúchnuť pokyny a príkazy oprávneného zamestnanca prevádzkovateľa lanovej dráhy a dopravcu, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti alebo k plynulosti dopravy, ako aj jeho osobnej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich. Na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu je povinný preukázať svoju totožnosť.

3. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal pokojnú, pohodlnú a bezpečnú prepravu ostatným cestujúcim, nepoškodzoval zariadenie vozidla a iné zariadenia prevádzkovateľa dráhy a dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval vozidlo a priestory dopravcu, neobťažoval cestujúcich a oprávnených zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dopravcu.

4. Cestujúci je sám zodpovedný za riadne a bezpečné uloženie ním prepravovanej batožiny a iných vecí pred ich prepravou.

5. Počas prepravy na lanovej dráhe je cestujúcim zakázané:

a. zdržiavať sa bezdôvodne v priestoroch nástupišťa a výstupišťa a staníc;

b. vykláňať sa zo sedačiek, hojdať sa;

c. otvárať sklopnú opierku na sedačke;

d. vyhadzovať zo sedačky počas jazdy akékoľvek predmety, nechať vyčnievať veci zo sedačky;

e. fajčiť alebo používať otvorený oheň na sedačke a v priestoroch nástupišťa, výstupišťa a staníc.

6. Cestujúci môžu nastupovať do vozňov a vystupovať z nich len v priestoroch staníc na miestach na to určených.

7. Ak dôjde k zastaveniu lanovej dráhy, cestujúci je povinný ostať pokojne sedieť na sedačke a počkať na pokračovanie jazdy. Prípadne sa riadi pokynmi oprávnených zamestnancov dopravcu.

8. Po vystúpení zo sedačky je povinný čo najskôr opustiť priestor výstupišťa stanice.

9. Cestujúci je povinný zaplatiť cestovné, na výzvu oprávneného zamestnanca dopravcu predložiť na kontrolu platný cestovný lístok (alebo iný doklad oprávňujúci na prepravu) pred nastúpením na sedačku, ako aj po vystúpení zo sedačky v priestore stanice.

 

ČLÁNOK III.

Cestovné (prepravné)

§ 19

1. Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov, zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny, zvierat a vecí, ako aj podmienky, za ktorých sa uplatňuje.

2. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby určené tarify boli sprístupnené cestujúcej verejnosti v priestoroch staníc v miestach určených na kúpu cestovných lístkov (pokladnice).

3. Cestujúci, ktorý nemá právo na bezplatnú prepravu, je povinný za jednotlivú jazdu alebo za právo na prepravu v určitom časovom období zaplatiť cestovné určené tarifou. Ak cestujúci uplatňuje právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať.

4. Tarifa určuje, za ktoré batožiny je cestujúci povinný zaplatiť prepravné.

5. Deti do 6 rokov veku sú prepravované bezplatne.

§ 20

Nárok na vrátenie cestovného

1. Cestujúci má právo žiadať o vrátenie cestovného, ak sa doprava na lanovej dráhe neuskutoční v prípade prerušenia alebo obmedzenia dopravy na čas dlhší ako 3 hodiny z dôvodu:

a. poruchy zariadenia LD;

b. ak iné závažné okolnosti nedovolia zabezpečovať ďalšiu dopravu podľa cestovného poriadku a vyžadujú prerušenie alebo obmedzenie prevádzky lanovej dráhy (toto neplatí, ak mal cestujúci možnosť využiť iné horské dopravné zariadenia dopravcu v stredisku).

2. Dopravca vráti cestovné len na základe požiadavky cestujúceho, ktorý je povinný predložiť platný cestovný lístok na deň, v ktorý sa neuskutočnila preprava z dôvodov uvedených v ods.1.

3. Cestovné pri čiastočnom uskutočnení prepravy cestujúceho sa vráti po odpočítaní pomerného cestovného za príslušný deň.

4. Pri vrátení pomernej časti musí zodpovedný zamestnanec dopravcu vykonať zápis o vrátení finančnej sumy s priloženým platným cestovným lístkom.

5. V iných prípadoch, ako vyplýva z ustanovení ods. 1, 3, sa cestovné nevracia.

6. Cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného ani v prípade, keď sa preprava neuskutoční z dôvodu pôsobenia nepriaznivých poveternostných vplyvov, v zmysle príslušných ustanovení prevádzkového predpisu, choroby cestujúceho, straty cestovného lístka, v prípade, že cestujúci sám nemá záujem o dopravu (napr. chce skôr opustiť lyžiarske stredisko).

 

§ 21

Cestovný lístok

1. Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a batožín na lanovej dráhe a dokladom o zaplatení cestovného je platný cestovný lístok.

2. Cestovný lístok obsahuje najmä obchodné meno dopravcu, druh cestovného lístka, lehotu jeho platnosti, prevádzkový rozsah platnosti (lanová dráha + lyžiarsky vlek a pod.), výšku ceny cestovného.

3. Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu jedným úsekom alebo obidvoma úsekmi (spiatočný) trate lanovej dráhy. Čas platnosti časových cestovných lístkov určuje tarifa.

4. Časový lístok oprávňuje na prepravu v stanovenom časovom období v rozsahu prevádzkovej platnosti, na ktorú bol vydaný.

5. Jednorazový cestovný lístok a časový cestovný lístok, ktorý nie je vystavený na meno cestujúceho, je prenosný.

6. Časový lístok na meno je neprenosný.

7. Z jednorazového cestovného lístka musia byť zrejmé údaje, ktoré umožňujú kontrolu jeho platnosti a správnosti použitia s ohľadom na povahu prevádzky.

8. Z časového cestovného lístka musia byť zrejmé najmä tieto údaje:

– druh časového cestovného lístka;

– čas jeho platnosti;

– prevádzkový rozsah platnosti (lanovky, vleky, stredisko a pod.);

– výška ceny cestovného lístka;

– meno (názov) držiteľa cestovného lístka (ak ide o časový cestovný lístok na meno);

– názov organizácie (dopravcu), ktorá cestovný lístok vydala.

9. Cestujúci je povinný mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy aj v čase vystupovania z vozidla.

10. Cestujúci bez platného cestovného lístka nebude pripustený na prepravu.

 

§ 22

Výdaj cestovných lístkov

1. Výdajňa cestovných lístkov musí byť otvorená najmenej 10 min. pred začatím prvej jazdy v dennej prevádzke lanovej dráhy, resp. pred ďalšími jazdami počas dňa.

2. Výška ceny cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou, ktorú zaplatil cestujúci. Cestujúci je pri preberaní cestovného lístka povinný sám sa presvedčiť, či bol vydaný podľa požadovaných údajov, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku. Na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie zreteľ.

§ 23

Kontrola cestovných lístkov

1. Cestujúci je na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu v čase nástupu do vozňa aj výstupu z vozňa povinný predložiť na nahliadnutie cestovný lístok resp. preukázať sa dokladom oprávňujúcim na prepravu.

2. Dopravca je oprávnený uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, aby zaplatil cestovné a úhradu (pokutu). Ak cestujúci nechce (alebo nemôže) na mieste zaplatiť cestovné a úhradu, je dopravca oprávnený požadovať od neho, aby sa preukázal osobnými údajmi potrebnými na ich vymáhanie.

 

 

ČLÁNOK  IV.

Nehody a mimoriadne udalosti pri preprave

§ 24

1. Pri vzniku nehody a mimoriadnej udalosti (MU) na lanovej dráhe (pozri prevádzkový predpis), v dôsledku čoho ďalšia preprava nebude možná, resp. s ohľadom na rozsah a následky vzniku MU bude vykonaná v mimoriadnom režime, je dopravca povinný neodkladne informovať cestujúcich vo vozňoch o vzniknutej situácii a o ďalšom postupe s cieľom ich dopravenia do staníc, resp. opustenia vozňov (evakuácia z vozňov).

2. Ihneď po vzniku MU podľa ods.1) je náčelník LD povinný v prípade potreby vykonať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci postihnutým osobám, odvoz zranených osôb na odborné lekárske ošetrenie a na odvrátenie prípadne ďalších škôd na zdraví, životoch osôb a na majetku. Ďalej je povinný vykonať opatrenia na zaistenie prípadných svedkov MU a na zaistenie dokumentačného materiálu.

 

§ 25

Evakuácia cestujúcich z vozňov

1. Ak počas prepravy cestujúcich vznikne na zariadeniach LD porucha v takom rozsahu, že bez vykonania opravy nie je možné pokračovať v jazde, alebo náhla zmena poveternostných podmienok nedovoľuje ukončiť jazdu, pričom chod lanovky bol zastavený a cestujúci zostali na trati, o ďalšom postupe je povinný neodkladne rozhodnúť vedúci prevádzky LD alebo jeho zástupca. Po zhodnotení situácie vedúci prevádzky LD rozhodne o tom, či sa má prikročiť k urýchlenému odstráneniu poruchy alebo k evakuácii cestujúcich. Pritom berie do úvahy počet cestujúcich na trati, ich vek a telesnú zdatnosť (s ohľadom na rozsah, prácnosť), čas potrebný na odstránenie poruchy, vývoj poveternostných podmienok, pokročilosť denného času a pod.

2. Vedúci prevádzky LD alebo jeho zástupca sú o tomto rozhodnutí evakuovať cestujúcich z vozňov povinní ihneď zabezpečiť informovanie všetkých cestujúcich, ktorí zostali na trati. V prípade potreby zabezpečí ich informovanie počas evakuácie.

3. Ak vedúci prevádzky LD rozhodne o tom, že je nevyhnutné evakuovať cestujúcich, jeho povinnosťou je osobne organizovať a riadiť všetky súvisiace práce a činnosti.

4. Zamestnanci LD, ako aj pracovníci ďalších organizácií, s ktorými je zmluvne dohodnuté poskytnúť prevádzkovateľovi LD pomoc pri evakuácii cestujúcich, sú povinní bez výhrad rešpektovať právomoci vedúceho prevádzky LD.

5. Po ukončení evakuácie cestujúcich zabezpečí vedúci prevádzky LD overenie, či na trati nezostal vozeň obsadený cestujúcimi. Potom stanoví ďalší postup na ukončenie prevádzky LD.

6. V prípade vykonávania záchrannej akcie je vedúci prevádzky LD oprávnený vydať príkaz na nástup do služby aj tým pracovníkom, ktorí majú v kritickom čase voľno.

7. Na účely organizačného zabezpečenia je spracovaný plán evakuácie cestujúcich z vozňov (ďalej len plán evakuácie). Plán evakuácie je spracovaný s ohľadom na miestne podmienky, ako aj na počet a druh použitých (dodaných) záchranných zariadení.

8. Evakuáciu cestujúcich z vozňov v trase LD osobne riadi a zodpovedá za ňu vedúci prevádzky LD alebo zamestnanec, ktorý ho v tom čase zastupuje.

9. Vedúci prevádzky LD v prípade potreby zabezpečuje privolanie lekárskej záchrannej služby, horskej služby, prípadne požiarnej služby. V prípade nedostatku vlastných pracovníkov na záchranné práce privolá vedúci prevádzky LD ďalších pracovníkov z obsluhy lyžiarskych vlekov.

 

ČLÁNOK V.

Reklamácie

§ 26

1. Práva cestujúceho z prepravy alebo v súvislosti s prepravou musí cestujúci uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. Toto neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví, alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim, alebo na veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2. Ak sa požaduje vrátenie finančnej sumy zaplatenej dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto peňažnú sumu uhradil – objednávateľ prepravy (oprávnený).

3. Právo na vrátenie cestovného (v prípadoch podľa § 20 ods. 1, 2, 3), ak nedošlo k uskutočneniu prepravy, môže cestujúci uplatniť len v deň, keď bol cestovný lístok kúpený.

4. Reklamácia sa musí podať len písomne. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky voči dopravcovi a zdôvodniť ich. Ďalej musí priložiť doklady potvrdzujúce oprávnenosť jeho nárokov a správnosť výšky požadovanej sumy (najmä doklad o zaplatení sumy, ktorej vrátenie sa požaduje), zápisnicu vyhotovenú s dopravcom a adresu, na ktorú sa má zaslať výsledok reklamačného konania.

5. Oprávnený musí uplatniť svoje právo u dopravcu bez zbytočného odkladu.

6. Ak reklamácia nemá potrebné náležitosti, dopravca vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí lehotu na jej doplnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní. Ak sa náležitosti reklamácie doplnia v stanovenej lehote, považuje sa to za riadne podanie reklamácie. V prípade, že reklamujúci v stanovenej lehote nedoplní požadované náležitosti, dopravca sa takouto reklamáciou nebude zapodievať.

 

§ 27

Zápisnica

1. Okolnosti, ktoré môžu zakladať majetkovú alebo inú zodpovednosť medzi dopravcom a cestujúcim, sa zisťujú a dokumentujú spravidla zápisnicou. Takáto zápisnica je podkladom na uplatnenie práv. Zápisnicu spisuje dopravca za prítomnosti dotknutej strany (strán), pokiaľ možno na mieste, kde sa zistila okolnosť, o ktorej sa zápisnica vyhotovuje.

2. Správnosť zistení obsiahnutých v zápisnici potvrdia podpisom obidve strany, ktoré sa na jej vyhotovení zúčastnili.

3.  Ak zúčastnená osoba nesúhlasí s obsahom zápisnice, uvedie v nej, s ktorými údajmi a znením nesúhlasí a z akého dôvodu, a takto doplnenú zápisnicu podpíše. Ak osoba zúčastnená na spisovaní zápisnice túto odmietne podpísať, treba v zápisnici uviesť meno tejto osoby a aj dôvody jej odmietnutia. Ak s obsahom zápisnice nesúhlasí zamestnanec dopravcu a v zápisnici neurobí záznam podľa prvej vety, prepravca je povinný dokázať, že údaje v zápisnici nie sú správne.

§ 28

Vybavenie reklamácie

1. Dopravca je povinný vybaviť reklamáciu do 3 mesiacov, počnúc dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola reklamácia podaná (platí dátum poštovej pečiatky) alebo osobne podaná dopravcovi. Dopravca písomne oznámi reklamujúcemu výsledok (uznanie alebo zamietnutie) reklamácie.

2. Ak dopravca sčasti alebo úplne zamietne právo uplatňované reklamáciou, je povinný toto stanovisko zdôvodniť.

 

 

§ 29

Premlčanie a zánik práv z prepravy

1. Premlčanie práv občanov je upravené príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť: 22. 12. 2009